Tham vấn trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu XNK - 034

THẨM QUYỀN

Chi Cục Hải Quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:   

Tổ chức, cá nhân khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị tham vấn

Bước 2:   

Kiểm tra hồ sơ, chứng từ do người khai hải quan nộp để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo

Bước 3:   

Lập biên bản tham vấn: ghi rõ kết luận vào biên bản tham vấn theo một trong các trường hợp “không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “đủ  cơ sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng người khai hải quan không chấp nhận”.

Bước 4:   

Các bên tham gia tham vấn cùng ký vào biên bản tham vấn

CÁCH THỰC HIỆN

Tham vấn trực tiếp

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Văn bản đề nghị tham vấn xác định giá;

2.   Chứng từ tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 THỜI HẠN GIẢI QUYẾT      Thời gian hoàn thành tham vấn: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức/Cá nhân

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-   Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-   Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

-   Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế Xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, Xuất khẩu