Vietthink tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 cho các tổng công ty, tập đoàn, công ty niêm yết

Tháng 03 và tháng 04 năm 2018, Vietthink đã tư vấn, hỗ trợ cho hàng loạt các Tổng Công ty, Tập đoàn và các Công ty niêm yết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như: Các Công ty con, Công ty thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam VICEM; Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí PVI; Công ty cổ phần Đầu tư Everland, EIG và nhiều Công ty đại chúng, Công ty niêm yết khác trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang là khách hàng thường xuyên của Vietthink.

  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 – Một công ty thành viên của VICEM (Mã CK: HT1)
Các ĐHĐCĐ thường niên 2018 đều được tổ chức, tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ của các Công ty đại chúng, niêm yết và quy định, pháp luật Doanh nghiệp và Chứng khoán, và đều đạt được sự đồng thuận và nhất trí cao của ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết gần tuyệt đối đến tuyệt đối. Đặc biệt, các nội dung quan trọng, vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức Đại hội, bao gồm cả những nội dung, vấn đề lớn, vướng mắc cần xin ý kiến của ĐHĐCĐ đều được Vietthink rà soát, nghiên cứu và tư vấn các phương án linh hoạt, phù hợp quy định pháp luật nên đều đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao của Ban Điều hành, HĐQT và toàn bộ ĐHĐCĐ. Các nội dung, vấn đề trọng tâm đã được Vietthink tư vấn thành công như: Các vấn đề liên quan đến sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế tổ chức nội bộ theo các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng; thay đổi, miễn nhiệm, Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị nội bộ, người đại diện phần vốn góp; Thông qua các giao dịch lớn và giao dịch với Người liên quan...
  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Bảo hiểm Dầu khí PVI (Mã CK: PVI)
Vietthink cũng đã cử các luật sư, chuyên gia tư vấn tham gia tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các Công ty niêm yết trong suốt quá trình tổ chức Đại hội như: phương án, căn cứ pháp lý để trả lời, giải đáp thắc mắc, chất vấn của cổ đông tại Đại hội và xử lý các tình huống, nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội. 
  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 CTCP Đầu tư Everland (Mã CK: EVG)
Vietthink nhận định nhu cầu tư vấn pháp luật thường xuyên, đặc biệt là nhu cầu tư vấn pháp luật, quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cơ cấu tổ chức - điều hành của doanh nghiệp và đặc biệt là tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của doanh nghiệp là nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng mạnh, sẽ trở thành nhu cầu thường xuyên của doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đại chúng, niêm yết, các Tổng công ty đã và đang trong lộ trình cổ phần hóa và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, trong thời gian tới, Vietthink sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hoạt động tư vấn trong lĩnh vực này.
Vietthink News