Tư vấn khai thác quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (Li-xăng), hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise)
  • Tư vấn, hỗ trợ hoặc đại diện chủ văn bằng đàm phán, ký kết hợp đồng Li-xăng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng Franchise với các đối tác trong và ngoài nước
  • Tư vấn, hỗ trợ chủ văn bằng trong việc định giá quyền sở hữu trí tuệ trong các giao dịch góp vốn, chuyển nhượng, chuyển giao
  • Tư vấn, hỗ trợ chủ văn bằng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký và phê duyệt hợp đồng Li-xăng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng Franchise tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đại diện cho khách hàng nộp Đơn yêu cầu ghi nhận hợp đồng li-xăng với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba.