Khung pháp lý cho giao dịch trung gian thanh toán

Ngày 11/12/2014, Thống đốc NHNN vừa ký ban hành Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

 

Thông tư này hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán. Các loại hình dịch vụ trung gian thanh toán được quy định rõ trong thông tư  như dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử, ví điện tử…Đáng chú ý các tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép phát hành hơn một Ví điện tử cho một tài khoản thanh toán của khách hàng tại một ngân hàng; không được cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử. Việc nạp tiền vào Ví điện tử, rút tiền ra khỏi Ví điện tử của khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng. 
Nội dung của thông tư còn quy định rõ các vấn đề liên quan đến việc cấp, thu hồi và cấp lại giấy phép của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Các tổ chức cung cấp các dịch vị này cũng cần đảm bảo các yêu tố về quản lý rủi ro, bảo mật cũng như khả năng thanh toán cho các dịch vụ của mình. 
Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.

(Phòng Tổng hợp VBPL)