Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Kể từ ngày 11/3/2019, Mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh chính thức được thay đổi

Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (“Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT”). Việc ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được đặt ra trong bối cảnh Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/8/2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định 108/2018/NĐ-CP”) đã có hiệu lực, trong đó ghi nhận nhiều nội dung thay đổi quan trọng về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo tính hợp lệ của Hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý cập nhật lại mẫu văn bản để áp dụng cho phù hợp.(Ảnh: Nguồn Internet) Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

Thứ nhất, ban hành mới toàn bộ danh mục 86 biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh:

Theo đó, khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định 86 mẫu biểu sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Cụ thể gồm:

+) 05 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
+) 05 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;
+) 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;
+) 06 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;
+) 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, cập nhật, bổ sung một số quy định của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT cho phù hợp với các quy định của Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2,3,4,5,6,7 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, phù hợp với các nội dung đăng ký doanh nghiệp được thay đổi tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP, việc sử dụng mẫu biểu cũng được cập nhật lại đối với các trường hợp như: Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; Đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp; Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp,...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019.

Vietthink News!
Cập nhật: 19/02/2019
Lượt xem:1225