Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Những thay đổi về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Theo đó, các quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và nhập khẩu cũng có nhiều thay đổi. Cụ thể:

1. Quy định chi tiết các biện pháp để công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa

Theo Nghị định mới, sản phẩm trước khi được đưa ra lưu thông trên thị trường, ngoài thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo các quy định tại Điều 28 và Điều 34 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, người sản xuất trong nước và người nhập khẩu còn đồng thời phải tuân thủ Điều 19b của Nghị định mới này khi có sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì của chúng. 

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 74/2018/NĐ-CP liên quan đến việc sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa đó là Chính phủ đã tiến hành tinh giản hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (“GCN”) quyền sử dụng mã số, mã vạch hàng hóa (Điều 19c). Việc tinh giản này đã tạo ra nhiều thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký mã số, mã vạch. Theo đó:

Khi làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng mã số, mã vạch (“MSMV”) doanh nghiệp không cần nộp Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN như quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011.Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định rõ:

Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký sử dụng MSMV theo Mẫu số 12 ban hành kèm Nghị định 74 này;
  • Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
Đối với trường hợp cấp lại, hồ sơ gồm:
  • Đơn đề nghị cấp lại GCN theo Mẫu số 13 ban hành kèm Nghị định 74 này;
  • Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ;
  • Bản chính GCN quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp (trừ trường hợp bị mất).
Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn), người sản xuất và người nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:
  • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;
  • Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;
  • Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật.


2. Nhiều loại hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Nếu như trước đây Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định:“Việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực” thì Nghị định mới này đã nêu rõ 15 loại sản phẩm, hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, bao gồm: Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện); hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện); mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng; hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện); quà biếu, tặng trong định mức thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện).

Nghị định 74 này cũng quy định các hàng hóa dưới đây được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu: các hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức thuế; hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện); hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ); nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho khách xuất cảnh (quản lý theo chế độ tạm nhập - tái xuất); hàng hóa tái nhập khẩu để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hàng hóa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

Để được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu phải có văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính; kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp.

3. Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường

Nghị định bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Theo đó, sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường phải bảo đảm không gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp yêu cầu về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc có khả năng gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý, thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu./.

Nghị định 74/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Vietthink News

Cập nhật: 30/07/2018
Lượt xem:1596