Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 11/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (viết tắt là “Thông Tư 03”). Việc ban hành Thông Tư 03 trên cơ sở chi tiết quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính ban hành (viết tắt là “Nghị Định 13”) (i); phù hợp chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của Đảng và Chính phủ thời gian qua. Nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, những quy định mới của Thông Tư 03 quy định về chính sách hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, được kỳ vọng sẽ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển.


Nguồn: Internet


Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông Tư 03:

Thứ nhất, về điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp
Theo Điều 2 Thông Tư 03, doanh nghiệp khoa học và công nghệ chỉ được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị Định 13 nếu đáp ứng các điều kiện sau:
  • Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
  • Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp;
  • Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường;
  • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện phân bổ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.
Thứ hai, về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo Điều 3 Thông Tư 03, mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
  • Về mức ưu đãi, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị Định 13 gồm: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
  • Về thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu năm nào doanh nghiệp khoa học và công nghệ không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm của doanh nghiệp thì năm đó doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Thông tư 03/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021./.

Công ty Luật TNHH Vietthink
Cập nhật: 17/03/2021
Lượt xem:197