STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Thông tư 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát Triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-T

(0)
2

Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

(40)
3

Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán.

(27)
4

Thông tư 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính

(40)
5

Thông Tư 46/2014/TTNHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

(40)
6

Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP

(1)
7

Thông tư 19/2014/TT-BTTTT quy định việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

(41)
8

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

(2)
9

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

(12)
10

Nghị Định 60/2014/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Về Hoạt Động In

(0)
11

Thông Tư 38/2014/TT-BCT Hướng Dẫn Nghị Định 83/2014/NĐ-CP Quy Định Về Kinh Doanh Xăng Dầu

(1)
12

Nghị Định 12/2015/ND-CP Hướng Dẫn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế Và Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Về Thuế

(21)
13

Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt 2014

(32)
14

Nghị Định 23/2015/NĐ-CP Về Cấp Bản Sao Từ Sổ Gốc, Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính, Chứng Thực Chữ Ký Và Chứng Thực Hợp Đồng, Giao Dịch

(60)
15

Nghị Định 91/2014 Sửa Đổi 04 Nghị Định Về Thuế TNDN, TNCN, GTGT Và Quản Lý Thuế

(12)