Phân chia quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa XIV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đã có những quy định điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy định về phân chia quyền, nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ một số vướng mắc trên thực tế.