Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

  • Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Li-xăng)
  • Chuyển nhượng
  • Nhượng quyền thương mại (franchising)
  • Định giá thương hiệu
Cập nhật: 07/07/2017
Lượt xem:2985