Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất DD-052

THẨM QUYỀN

Sở Tài nguyên và Môi trường

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:

Nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

Bước 2:

      Tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Bước 3:

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 4:

Bộ phận một cửa trả kết quả theo phiếu hẹn

CÁCH THỰC HIỆN

Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi Trường

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01(Một) bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Giấy giới thiệu (đối với tổ chức)

2.   Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu);

3.   Bản chính Giấy chứng nhận đã cấp;

4.   Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê.

5.   Xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp

6.   tờ chứng minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần (bản sao).

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Hồ sơ hợp lệ: xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận

Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ/Từ chối

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1.   Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

2.   Các Nghị định của Chính phủ: 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010, số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013, s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

3.   Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

4.   Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013; số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014;

5.   Các Quyết định của UBND Thành phố: số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014; s 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014, số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014, số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014, số 67/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014;

6.   Các Văn bn pháp luật khác có liên quan.

Cập nhật: 15/05/2017
Lượt xem:886