Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ĐTTN-013

THẨM QUYỀN

Đơn vị thẩm định, Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:

Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Bước 2:

Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

Bước 3:

Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ và hai giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

Bước 4:

Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính;

Bước 5:

Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng;

Bước 6:

Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các cá nhân trong tổ chuyên gia;

Bước 7:

Phê duyệt: Chủ đầu tư/ Người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

CÁCH THỰC HIỆN

Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định;

Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư, người có thẩm quyền.

HỒ SƠ

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ.

Thành phần:

1.   Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia;

2.   Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia;

3.   Biên bản thương thảo hợp đồng;

4.   Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu và những tài liệu khác có liên quan; trường hợp đã tiến hành thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì chỉ gửi biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính và bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

5.   Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định (Phê duyệt);

6.   Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình;

Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

   Cá nhân và Tổ chức.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-  Luật Đấu thầu 2013;

-  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-  Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.


Cập nhật: 31/03/2021
Lượt xem:9233