Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên XNK - 038

THẨM QUYỀN

Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:   

Doanh nghiệp gửi hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan để được xem xét áp dụng chế độ ưu tiên (thay đổi đơn vị tiếp nhận hồ sơ, cụ thể: chuyển đơn vị tiếp nhận từ Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Tổng cục Hải quan)

Bước 2:   

Tổng cục Hải quan thẩm định điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên

Bước 3:   

Tổng cục Hải quan quyết định việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

CÁCH THỰC HIỆN

Gửi hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Văn bản đề nghị

2.   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục

 3.   Báo cáo kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất

4.   Bản kết luận thanh tra trong 02 (hai) năm gần nhất (nếu có)

5.   Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

 6.   Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có)
 
THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
Tổng cục Hải quan thực hiện thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối với trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan thì thời gian thẩm định có thể được kéo dài nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày 
Trường hợp kết luận doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức/Cá nhân

KẾT QUẢ THỰC HIỆN      Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-    Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-    Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

-    Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

-    Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

-     Quyết định 350/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Cập nhật: 03/01/2022
Lượt xem:2815