Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục nhập khẩu thư, gói hàng, kiện hàng qua dịch vụ bưu chính XNK - 031

THẨM QUYỀN

Chi Cục Hải Quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:   

Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan, xuất trình hồ sơ, bưu gửi để công chức hải quan kiểm tra theo yêu cầu

Bước 2:   

Cơ quan hải quan thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định

CÁCH THỰC HIỆN

Thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

2.   Hóa đơn thương mại (nếu có)

3.   Vận đơn, trường hợp không có vận đơn thì người khai hải quan sử dụng mã số gói, kiện hàng hóa để khai hải quan hoặc nộp danh mục gói, kiện hàng hóa do doanh nghiệp lập

4.   Giấy phép nhập khẩu đối với gói, kiện hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật

5.   Tờ khai trị giá khi khai hải quan

6.   Tờ khai xác nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp nhập khẩu là hàng viện trợ

7.   Thông báo hoặc quyết định hoặc thoả thuận biếu, tặng đối với bưu gửi của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan

8.   Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN       Tổ chức

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Quyết định thông quan hàng hóa

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-    Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-    Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế Xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, Xuất khẩu

-    Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Cập nhật: 06/11/2021
Lượt xem:3001