Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu XNK - 037

THẨM QUYỀN

Chi Cục Hải Quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:   

Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu đến cơ quan hải quan

Bước 2:   

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành vãn bản thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa

CÁCH THỰC HIỆN

Thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

1.   Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu

2.   Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

3.   Mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT30 ngày (đối với trường hợp thông thường) hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ).

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức/Cá nhân

KẾT QUẢ THỰC HIỆN      Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-   Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-   Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

-   Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế Xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, Xuất khẩu

Cập nhật: 03/01/2022
Lượt xem:3719