Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Sửa đổi khai báo giá tạm tính với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu

THẨM QUYỀN

Chi Cục Hải Quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 

 

Bước 1:   

Tổ chức, cá nhân khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS. Khi có giá chính thức thì khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan

Bước 2:   

Chi cục Hải quan kiểm tra để xác định trị giá hải quan

CÁCH THỰC HIỆN

Thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

HỒ SƠ

 

 

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Thành phần:

Tờ khai bổ sung sau thông quan

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức/Cá nhân

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Quyết định thông quan hàng hóa

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-   Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội

-   Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, Xuất khẩu thương mại

-   Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

-   Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế Xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, Xuất khẩu

-   Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, Xuất khẩu

-   Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan

Cập nhật: 10/07/2017
Lượt xem:2623