Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

  • Tra cứu thông tin liên quan và tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu bản quyền tác giả đối với đối tượng đăng ký tại Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Hỗ trợ khách hàng lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, phù hợp với từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Đại diện khách hàng nộp Đơn đăng ký bảo hộ quyền tác giả, theo dõi dõi quá trình xử lý Hồ sơ và bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền tác giả
  • Tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng làm thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền tác giả
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền tác giả
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3675