Với hoạt động kinh doanh đặc thù là hoạt động ngân hàng – hoạt động kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro và có ảnh hưởng mang tính dây chuyền, tổ chức tín dụng cần phải đáp ứng các điều kiện về năng lực kinh doanh để được phép thành...