Chính phủ nới lỏng chính sách về hoạt động cho thuê lại lao động
Ngày 20/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP (“Nghị định 29/2019/NĐ-CP”) thay thế Nghị Định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 (“Nghị định 55/2013/NĐ-CP”) quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012 về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại...