Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng
Kể từ ngày 01/4/2023, nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Thông tư 11/2022/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, phản ánh đầy đủ thực tế hoạt động bảo lãnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng an toàn, hiệu quả.