Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020: Các chính sách bảo đảm đầu tư của nhà nước trong Dự án PPP
Cùng với ưu đãi đầu tư, bảo đảm đầu tư là chính sách quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực. Ngày 18/6/2020, Quốc hội Khóa 14 đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 với nhiều quy định, chính sách mới đáng chú ý.