Tin Liên Quan

Vietthink's Brochure 2017

IP Brochure

Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục đầu tư tại Việt Nam

1. Thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư

1.1 Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
1.2 Các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
2. Thủ tục xin cấp GCN Đăng ký đầu tư (IRC)
3. Thủ tục Điều chỉnh GCN Đăng ký đầu tư (IRC)
4. Thủ tục Thanh lý, chấm dứt Dự án đầu tư

Cập nhật: 21/05/2021
Lượt xem:8538