Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Quy định chi tiết về điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp bao gồm những vấn đề về  thẩm quyền, nội dung quản lý Nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp; những quy định về  thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; quyền và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“Nghị định 15/2019/NĐ-CP”). Theo đó để thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Thứ nhất, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Thứ hai, địa điểm xây dựng cơ sở vật chất phải bảo đảm:
- Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2; 
- Đối với trường trung cấp khu vực đô thị là 10.000 m2 và trường trung cấp khu vực ngoài đô thị là 20.000 m2; 
- Đối với trường cao đẳng khu vực đô thị là 20.000 m2 và trường cao đẳng khu vực ngoài đô thị 40.000 m2.


(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Thứ ba, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Thứ tư, Nghị định 15/2019/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về chương trình đào tạo: 
- Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật giáo dục nghề nghiệp 2014; không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; 
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định; 
- Các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thứ năm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 
Ngoài ra, Nghị định 15/2019/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định liên quan đến giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đơn cử như:
- Sửa đổi Điều 14 Nghị định 143/2016/NĐ-CP về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN;
- Thay thế Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP;
- Bãi bỏ cụm từ "Bộ Giáo dục và Đào tạo" tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 53/2015/QĐ-TTg.
Cũng theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP, các cơ sở GDNN nước ngoài đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam trước ngày 20/3/2019 nhưng chưa được cấp giấy phép thành lập VPĐD thì điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép thành lập VPĐD theo quy định tại Nghị định này.
Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.
Vietthink News.


Cập nhật: 29/03/2019
Lượt xem:1316