Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Bổ sung quy định về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Ngày 17/1/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
Thông tư số 01/2019/TT-BTP quy định về các trường hợp đăng ký và biểu mẫu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển; kê khai thông tin trên phiếu yêu cầu đăng ký và ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển vào sổ đăng ký. Thông tư số 01/2019/TT-BTP có một số hướng dẫn chi tiết như sau:

Thứ nhất, bổ sung các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
Trên cơ sở kế thừa các quy định về các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm về tàu bay, tàu biển tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT, để phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 thì ngoài các trường hợp đã được quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT, Thông tư 01/2019/TT-BTP quy định biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển còn được sử dụng cho trường hợp Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tàu bay, tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu. Đồng thời, bổ sung thêm trường hợp sửa chữa sai sót do lỗi của cơ quan đăng ký nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người yêu cầu đăng ký.

Thứ hai, bổ sung quy định về kê khai thông tin trên phiếu yêu cầu đăng ký và ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm vào sổ đăng ký.
Theo đó, các bên tham gia biện pháp bảo đảm cần kê khai các thông tin:
- Đối với cá nhân: Kê khai Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Kê khai Hộ chiếu đối với người nước ngoài; Kê khai số Thẻ thường trú đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam;
- Đối với pháp nhân: Kê khai Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



Thứ ba, để đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi kê khai, Thông tư 01/2019/TT-BTP sửa đổi quy định về kê khai Phiếu yêu cầu đăng ký.
Theo đó, Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm uỷ quyền, bên bán tài sản hoặc người được bên bán tài sản ủy quyền trong trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi về bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản; sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận bảo đảm, bên bán tài sản; yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản nhưng không thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm.

Thư tư, bổ sung quy định về Ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.
Ghi nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển (gồm đăng ký cầm cố, đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lưu quyền sở hữu; đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; xóa đăng ký biện pháp bảo đảm) vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.
Thông tư ban hành 11 biểu mẫu về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay và 11 biểu mẫu về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển. Thông tư 01/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 03/03/2019.

Vietthink News.

Cập nhật: 23/05/2019
Lượt xem:856