Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Chính phủ nới lỏng chính sách về hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 20/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP (“Nghị định 29/2019/NĐ-CP”) thay thế Nghị Định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 (“Nghị định 55/2013/NĐ-CP”) quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động, Nghị định 29/2019/NĐ-CP đã thay đổi và bổ sung một số nội dung đáng chú ý sau:

Thứ nhất, thay đổi thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Theo đó, khoản 3 Điều 7 Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (gọi tắt là Giấy phép) tối đa là 60 tháng, tăng 24 tháng so với quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP. Đồng thời, giấy phép cũng sẽ được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng thay vì chỉ được gia hạn không quá 02 lần, mỗi lần gia hạn không quá 24 tháng như quy định trong Nghị định 55/2013/NĐ-CP;
Bên cạnh đó, thời hạn của Giấy phép được cấp lại sẽ bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã được cấp trước đó.


(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)
Thứ hai, bãi bỏ một số điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Theo đó, Nghị định 29/2019/NĐ-CP đã bãi bỏ 02 điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là:
- Điều kiện về vốn pháp định;
- Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Thay vào đó, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định điều kiện cấp giấy phép là doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Thứ ba, bổ sung thêm 03 nhóm công việc vào danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Tại Phụ lục I danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP, 03 nhóm công việc được bổ sung bao gồm:
- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển;
- Quản lý, giám sát, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí;
- Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/ Bảo dưỡng, sữa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay;

Thứ tư, quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao độ
ng
Theo đó, Điều 22 Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp cho thuê phải niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho thuê. Định kỳ 06 tháng và năm phải báo cáo về tình hình cho thuê lại lao động theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12. 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho thuê cần phải báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động.
Nhìn chung, Nghị định 29/2019/NĐ-CP được ban hành đã tạo ra thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động.

Nghị định 29/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 05/05/2019.

Vietthink News./.


Cập nhật: 25/04/2019
Lượt xem:1211