Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh có thể bị xử phạt lên tới 2 tỷ đồng

Ngày 26/09/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 75/2019”). Theo đó, Nghị định có những quy định mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, mức phạt tối đa áp dụng cho các hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh tăng gấp nhiều lần so với quy định trước đây. Cụ thể:
 • Mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự. 
 • Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.
 • Mức phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lạnh mạnh là 2.000.000.000 đồng; 
 • Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Nghị định này là 200.000.000 đồng.
 • Trường hợp tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên được xác định bằng 0 thì áp dụng mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
Thứ hai, Nghị định 75/2019 quy định chi tiết quy tắc áp dụng mức phạt tiền để tạo sự thống nhất, tránh sự áp dụng tùy tiện. Cụ thể:
 • Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.
 • Mức phạt tiền tối đa áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì bị phạt tiền bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt;
 • Đối với mỗi tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt xác định theo quy định được điều chỉnh giảm hoặc tăng tương ứng không quá 15% mức trung bình của khung hình phạt.
Thứ ba, theo Nghị định 75/2019, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung. Cụ thể:
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng; 
 • Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm; 
 • Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm; 
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương.
Đồng thời, ngoài các hình thức xử phạt hành chính theo quy định trên, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh có thể bị buộc áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả, như:
 • Buộc cải chính công khai; 
 • Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; 
 • Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; 
 • Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh; 
 • Buộc chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế.
Nghị định 75/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/12/2019 và thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, trừ quy định tại Điều 36 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Vietthink News


Cập nhật: 21/10/2019
Lượt xem:2509