Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Hướng dẫn quản lý ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam

Ngày 26/06/2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-NHNN (“Thông tư 06/2019/TT-NHNN”) thay thế cho Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thông tư 06/2019/TT-NHNN được ban hành nhằm mục đích đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối tại Pháp lệnh Ngoại hối (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định về đầu tư tại Luật Đầu tư 2014.
 
Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN:
Thứ nhất, bổ sung định nghĩa về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài mà trước đây chưa được định nghĩa một cách thống nhất. Theo đó, Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:
(i) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

(ii) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại mục (i) có NĐT nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:
  • Doanh nghiệp có NĐT nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với NĐT nước ngoài) dẫn đến NĐT nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến NĐT nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
(iii) Doanh nghiệp dự án do NĐT nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thứ hai, quy định cụ thể về đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
Theo Thông tư 06/2019/TT-NHNN, đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:
(i) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

(ii) NĐT nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, NĐT nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án;

Thứ ba, NĐT nước ngoài được chuyển tiền để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NĐT, Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định NĐT nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của NĐT nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.
Ngoài ra, Thông tư 06/2019/TT-NHNN cũng quy định các nội dung liên quan đến việc thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư; việc thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam…..
Thông tư 06/2019/TT-NHNN được ban hành đã quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và NĐT nước ngoài nhằm tạo cơ sở pháp lý và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Thông tư 06/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/09/2019.

Vietthink News.
Cập nhật: 27/08/2019
Lượt xem:939