Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Một số chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

1. Lương cơ sở tăng lên 1.390.000 đồng từ ngày 01/7/2018

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP (“Nghị định 72”) quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72 quy định từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng (mức lương cơ sở theo quy định cũ là 1.300.000 đồng).
 

Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 72 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Nghị định 72 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

2. Tăng hàng loạt mức hưởng BHXH bắt buộc cho NLĐ

Từ mức lương cơ sở được quy định tại  Nghị định 72, mức hưởng BHXH bắt buộc cho người lao động cũng được tăng thêm. Có thể nhận thấy sự thay đổi tích cực trong mức thụ hưởng các chế độ BHXH như nêu dưới đây: 
   
3. Tăng mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP (“Nghị định 88”) điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Điều 2 Nghị định 88 quy định tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018  từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Nghị định 88 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.
Vietthink news!
Cập nhật: 02/10/2018
Lượt xem:1033