Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

 
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ. Nội dung đáng chú ý trong Nghị định là các hình thức hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. Cụ thể doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao từ tổ chức khoa học và công nghệ được nhận các hỗ trợ:
  • Được cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ;
  • Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.
Các dự án thuộc đối tượng hỗ trự kinh phí qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp ngoài việc được hưởng các ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp được hưởng các mức hỗ trợ: 

(1) áp dụng theo quy định hiện hành đối với nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; 

(2) Được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự án; (3) được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ, tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự án.

Để được hưởng các hình thức hỗ trợ trên, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: 
  • Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư; 
  • Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ);
  • Công nghệ được chuyển giao phải thuộc dự án nêu trên.
Nghị định 76/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

#hotrodoanhnghiep #chuyengiaocongnghe
Cập nhật: 02/10/2018
Lượt xem:1926