Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Nghị định 86/2019/NĐ-CP”). 
Cụ thể, mức vốn pháp định đối với các loại hình ngân hàng, tổ chức tín dụng như sau: Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng;  Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD); Công ty tài chính: 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng; Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Theo Nghị định 86/2019/NĐ-CP, mức vốn pháp định đối với Quỹ tín dụng nhân dân bao gồm 02 mức: 0.5 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn; 01 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường. Đây là một điểm mới so với quy định trước đây tại Nghị định 10/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, theo đó, Quỹ tín dụng nhân dân được chia làm 02 cấp gồm: Cấp trung ương với mức vốn pháp định đến năm 2011 là 3000 tỷ đồng;  Cấp cơ sở có mức vốn pháp định đến năm 2011 là 0,1 tỷ đồng.
Nghị định 86/2019/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô - loại hình được xem là tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng 2010 nhưng chưa có quy định về mức vốn pháp định trong các quy định trước đây. 
Nghị định này cũng quy định, tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định trên, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Đặc biệt, cũng kể từ ngày 15/01/2020, trường hợp có văn bản quyết định thay đổi về địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày văn bản quyết định thay đổi về địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, quỹ tín dụng nhân dân phải có biện pháp bảo đảm có vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định trên.
Nghị định 86/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Vietthink News.
Cập nhật: 26/11/2019
Lượt xem:624