Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Quy định về xác định nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm (“Thông tư 25”) chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. Thông tư 25 được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng và doanh nghiệp sản xuất nói chung kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn trong vấn đề sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số và phần mềm.Nguồn ảnh: Vietthink

Thông tư quy định cụ thể việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. Dưới đây là một số quy định đáng chú ý. 


1. Cách xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 25, nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm khi đáp ứng các tiêu chí sau đây:


 • Là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT và Thông tư 20/2021/TT-BTTTT; hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 • Không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT- BKHĐT.

Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 25 nêu trên về việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm là vô cùng cần thiết, nhằm thúc đẩy sản lượng sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số và phần mềm; khuyến khích doanh nghiệp về công nghệ thông tin và các doanh nghiệp phụ trợ phát triển, tạo sự cân bằng cho doanh nghiệp trong nước so với doanh nghiệp nước ngoài. 


2. Thủ tục miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin
Khoản 2 Điều 2 Thông tư 25 tổng hợp các quy định về thủ tục thực hiện để miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, từ đó giúp doanh nghiệp và các cơ quan thuế thuận tiện trong việc tra cứu và áp dụng. Theo đó, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ).


Trong đó, cụ thể đối với thủ tục miễn thuế như sau:


 • Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuế gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.
 • Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định.
 • Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Thành phần hồ sơ gồm: 

 • Công văn thông báo Danh mục miễn thuế nêu rõ cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính;
 • Danh mục miễn thuế gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy: Danh mục miễn thuế theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP: 02 bản chính, Phiếu theo dõi trừ lùi theo Mẫu số 07 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, trừ trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Bản trích lục luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc bản thuyết minh dự án: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Bản thuyết minh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo kết quả thầu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng cho thuê tài chính, trong trường hợp người nhập khẩu không phải là người thông báo Danh mục miễn thuế: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

Có thể thấy, Thông tư 25 đã có nhiều nội dung quy định cụ thể, chi tiết việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm. Những quy định mới này kỳ vọng sẽ tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các mặt hàng về công nghệ, nội dung số, phần mềm góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ thông tin trong tương lai gần; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.


Bùi Ninh Đăng


Công ty Luật TNHH Vietthink
Cập nhật: 27/02/2023
Lượt xem:1373