Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tiếp tục siết chặt hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 24/05/2018 vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 24/05/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Nội dung chính của Thông tư này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp áp dụng đối với cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
  
Theo đó, Thông tư quy đinh khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp ban hành phải đảm bảo  có thời lượng đào tạo tối thiểu là 08 tiếng. Nội dung của chương trình đào tạo sẽ bao gồm các vấn đề cơ bản như: tổng quan về bán hàng đa cấp, pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về quảng cáo… được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 của Thông tư này.
Về hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, Thông tư quy định rõ:
  • Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.
  • Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 90 điểm đối với hình thức thi trắc nghiệm và dưới 75 điểm đối với hình thức thi tự luận là không đạt yêu cầu.
Ngoài ra về việc tổ chức kiểm tra sẽ được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tự tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có quyền thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trong trường hợp sau:
  • Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;
  • Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
  • Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
Thông tư 10/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2018, thay thế Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/07/2014.
 
Vietthink news

Cập nhật: 02/10/2018
Lượt xem:1475