Tin Liên Quan
Quay lại Bản in
Cỡ chữ

VIETTHINK TƯ VẤN PHÁP LÝ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA SCI E&C

Ngày 15/3/2022, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần SCI E&C (Mã chứng khoán: SCI) đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. 

Các luật sư của Công ty Luật TNHH Vietthink đã tham gia tư vấn pháp lý tại Đại hội; đồng thời cũng là Đơn vị tư vấn pháp lý, hỗ trợ SCI E&C rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị nội bộ theo các quy định pháp luật hiện hành. Các văn kiện này đã được đồng thuận của ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.SCI E&C là công ty đại chúng niêm yết có thế mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (xây dựng thủy điện, dự án điện gió) với nhiều Dự án trọng điểm tại Việt Nam và Lào Đặc biệt, trong mảng điện gió – một trong những mảng kinh doanh chiến lược mà SCI E&C đang đẩy mạnh phát triển, trong đó nổi bật với các dự án như Hướng Phùng 2,3; Hướng Linh 7, Hướng linh 8; Gelex 1,2,3. Với vai trò tổng thầu thi công xây lắp, SCI E&C đã đưa 07 dự án về đích, tuân thủ cam kết và đáp ứng kỳ vọng của Chủ đầu tư. Đây là một bước đệm vô cùng thuận lợi cho SCI E&C trong việc thực hiện thành công chiến lược giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, từng bước khẳng định năng lực của Công ty.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid, nhưng SCI E&C vẫn đạt được nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, kết thúc năm 2021, vốn điều lệ của SCI E&C là 254.1 tỷ đồng, Công ty ghi nhận doanh số hợp nhất đạt 6.857,2 tỷ đồng, tăng 116%, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 168.4 tỷ, đạt 134.7% so với kế hoạch. Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 20% bằng cổ phiếu.


Luật sư Thanh Hà tư vấn pháp lý tại Đại hội

Một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại ĐHĐCĐ là việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó nội dung được Đại hội và Ban lãnh đạo SCI E&C quan tâm và đã được Vietthink tư vấn thành công là các nội dung liên quan đến các quy định về bổ sung người đại diện theo pháp luật và phân chia thẩm quyền, trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật; cơ chế và các phương thức uỷ quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đồng, Hội đồng quản trị, những Người đại diệnt heo pháp luật của Công ty và những Người quản lý tại Công ty đảm bảo vừa phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Doanh nghiệp nhưng lại phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về Doanh nghiệp, Chứng khoán, Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định có liên quan tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ (đã được ĐHĐCĐ thường niêm 2022 của SCI E&C thông qua) đến nay vừa đảm bảo chi tiết, rõ ràng, nhưng lại đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với nhu cầu hoạt động, kinh doanh và đầu tư của SCI E&C; đảm bảo được tính chủ động trong hoạt động quản lý điều hành nhưng vẫn nâng cao trách nhiệm của Người quản lý, Người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời giải quyết được những điểm chưa được quy định rõ ràng trong các văn bản luật hiện hành, sự chồng chéo về thẩm quyền giữa những Người đại diện theo pháp luật, Người quản lý của doanh nghiệp.

Kết quả, các tờ trình của HĐQT và biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết gần như tuyệt đối (99%), tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển đột phát của SCI E&C trong năm 2022. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần SCI E&C năm 2022 kết thúc thành công cùng ngày.

Với mối quan hệ hợp tác và tin tưởng, Vietthink sẽ tiếp tục đồng hành cùng SCI E&C trong việc tư vấn pháp luật thường xuyên cho SCI E&C và các công ty thành viên của SCI trong thời gian tới. 

Vietthink News.


Cập nhật: 15/03/2022
Lượt xem:2452