M&A: MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ DỰ ÁN VÀ CÔNG TY
Trong các giao dịch M&A, việc thẩm định pháp lý đối với dự án, công ty mục tiêu và các giao dịch của công ty mục tiêu là cơ sở quan trọng để bên mua quyết định giá mua và các điều kiện giao dịch. Những vấn đề trọng yếu nào bên mua cần phải rà soát, thẩm định trong bối cảnh thường hiện nay.