Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2022 và Nghị định 17/2023
Khi nghi ngờ hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc khi bị một cá nhân/tổ chức yêu cầu xử lý xâm phạm quyền tác giả, dù đứng ở cương vị là người yêu cầu xử lý xâm phạm hay người bị xử lý xâm phạm thì đều cần nắm rõ quy định về xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.