Ngày 07/11/2017, Thái Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Nghị định thư Madrid. Với việc gia nhập chính thức này, kể từ ngày 07/11/2017, các nhãn hiệu ngoài việc có thể được đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Sở hữu...
Ngày 10/5/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP (“Nghị định 39/2019/NĐ-CP”) về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
As we may know, the Trademark’s main function is to help customers to distinguish products (goods or services) of one owner from identical or similar products of another owner. When customers are satisfied with one product, they...
Ngày 17/1/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.Thông tư số 01/2019/TT-BTP quy định về các trường hợp đăng ký và biểu mẫu đăng ký, cung...
To promote and facilitate enterprises operating science and technology business and to pioneer in The Fourth Industrial Revolution, the government has issued Decree No. 13/2019/ND-CP dated Feb 01, 2019.
On November 12, 2018, the Government has been promulgated Decree No. 155/2018/ND-CP on amendments and supplementations to some articles related to business conditions under state management of the Ministry of Health (“Decree No....
Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.
The Government has recently issued Decree 143/2018/ND-CP on October 15th 2018 elaborating on Law on Social insurance 2014 and Law on Occupational safety and hygiene 2015 regarding compulsory Social insurance for employees who are...
The Government has issued Decree 149/2018/ND-CP on November 7th 2018 (“Decree 149”) that elaborates clause 3 Article 63 of Labor Code 2012 regarding application of workplace democracy.
Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (“Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT”), qua đó hoàn thiện hành lang pháp...