Chính Phủ ban hành quy định mới về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Ngày 11/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP để cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất trong việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, đồng thời thống nhất các quy định về vốn đầu tư công tại Luật đầu tư công năm 2019.