Những thay đổi quan trọng của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư theo Luật sửa đổi 9 luật
Luật sửa đổi 9 Luật (gồm các Luật: Đầu tư công, Đầu tư theo phương thức PPP, Đầu tư, Nhà ở, Điện lực, Doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thi hành án dân sự) có hiệu lực từ 01/3/2022. Bài viết này cập nhật, phân tích các sửa đổi quan trọng về quy định tại Luật Đầu tư 2020 và tại Luật Nhà ở 2014.