Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn về lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư và lập dự án đầu tư

  • Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư
  • Tư vấn các hình thức và phương thức đầu tư theo Luật đầu tư (bao gồm cả hình thức Hợp đồng BCC, Hợp đồng BOT, BOT, BT…), đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP)
  • Tư vấn các quy định của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư, dự án đầu tư và doanh nghiệp dự án
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền của địa phương và trung ương, ký các thỏa thuận, cam kết về đầu tư và xin chủ trương đầu tư
  • Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điều kiện, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đầu tư PPP và các dự án sử dụng vốn
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5494