Hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu (Phần II)
Khi giao kết hợp đồng, điều quan trọng mà các bên mong muốn là hợp đồng luôn có hiệu lực và có thể thực thi nhưng vì nhiều lý do mà đôi khi hợp đồng có thể bị vô hiệu. Bài viết sẽ phân tích những quy định pháp luật cơ bản về Hợp đồng vô hiệu và thực tiễn giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu tại Tòa án.