Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

1. Thủ tục cấp mới GCN Đăng ký đầu tư ra nước ngoài
2. Thủ tục điều chỉnh GCN Đăng ký đầu tư ra nước ngoài

3. Thủ tục chuyển nhượng Dự án

4. Thủ tục thanh lý, chấm dứt Dự án5. Thủ tục đăng ký tài khoản vốn

Cập nhật: 22/05/2021
Lượt xem:5946