Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Ngân Hàng Phát Triển bảo lãnh vay vốn theo cơ chế mới

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 29/2014/TT–NHNN (“Thông tư 29/2014”) hướng dẫn Ngân hàng Thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho DN vừa và nhỏ vay vốn. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, thì chủ trương trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vực dậy của Đảng và Nhà nước là rất đáng hoan nghênh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa là các doanh nghiệp được xếp hạng theo quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Thông tư có một số nội dung đáng chú ý sau:

Theo Thông tư, các dự án sản xuất kinh doanh được xem xét cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển là dự án thuộc ngành, lĩnh vực được quy định trong quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, trước khi kí hợp đồng tín dụng, Ngân hàng Thương mại phải kí văn bản thỏa thuận phối hợp với Ngân hàng Phát triển để thống nhất các nội dung liên quan đến quá trình cho vay có bảo lãnh. Bên cho vay, Ngân hàng Phát triển và khách hàng có thỏa thuận bằng văn bản để đảm bảo bên cho vay có quyền tiếp nhận và xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp Ngân hàng Phát triển từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Cũng theo đó, việc chuyển giao tài sản bảo đảm được Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Phát triển và khách hàng thỏa thuận bằng văn bản về nội dung này để đảm bảo việc Ngân hàng Thương mại có quyền tiếp nhận và xử lí tài sản bảo đảm khi phát sinh trường hợp Ngân hàng Phát triển từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Trong quá trình cho vay, nếu bên cho vay phát hiện khách hàng vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng, vi phạm pháp luật hoặc nhận được văn bản của Ngân hàng Phát triển yêu cầu bên cho vay chấm dứt cho vay và thu hồi nợ trước hạn thì bên cho vay lập tức chấm dứt việc cho vay và thực hiện ngay việc thu hồi nợ trước hạn. Hợp đồng tín dụng chỉ được thực hiện tiếp khi đã xác định được cụ thể nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc vi phạm đã được khắc phục, không ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, khả năng hoàn trả vốn vay của khách hàng và Ngân hàng Phát triển có văn bản đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng.

Sau khi ký kết Hợp đồng tín dụng và giải ngân, hàng tháng, bên cho vay tổng hợp tình hình cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014 và thay thế Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Phòng Tổng hợp VBPL)


Cập nhật: 03/10/2016
Lượt xem:2646