Những quy định cứng nhắc của Luật Đấu thầu liên quan đến các khoản chi nhỏ dưới 100 triệu đồng
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 (“Luật đấu thầu 2013”). Tính đến nay, trải qua gần 05 (năm) năm thực hiện, một vài quy định của Luật đấu thầu cho thấy rõ bất cập, không phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của Doanh nghiệp nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc...