Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn giải quyết các yêu cầu về dân sự

  • Tư vấn giải quyết yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự
  • Tư vấn giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó
  • Tư vấn yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết
  • Tư vấn yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài
  • Tư vấn giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của toà án nước ngoài hoặc không công nhân bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành án tại Việt Nam
  • Tư vấn giải quyết các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4162