Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

  • Tư vấn và hỗ trợ nhà thầu chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý làm căn cứ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với yêu cầu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu và pháp luật về đấu thầu (bao gồm cả hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính)
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu đàm phán liên danh với đối tác tham gia đấu thầu (bao gồm cả việc thay mặt nhà thầu tham giađàm phán trực tiếp với đối tác, soạn thảo và/hoặc tư vấn Hợp đồng liên danh giữa nhà thầu với đối tác…)
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu trong việc nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để đảm bảo tính hợp lệ và tham dự mở thầu theo thông báo của bên mời thầu
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu trong việc thay đổi, bổ sung, rút lại hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:4353