Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng

  • Điều tra việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài và gửi cho khách hàng kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu
  • Tư vấn về giám định khả năng vi phạm nhãn hiệu và thay mặt khách hàng tiến hành việc giám định khả năng vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài và gửi cho khách hàng kết luận bằng văn bản
  • Điều tra về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng
  • Điều tra thị trường liên quan đến hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn các biện pháp pháp lý trong việc xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Đại diện khách hàng trong quá trình xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp: tự bảo vệ (gửi khuyến cáo về hành vi vi phạm, buộc xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hai…), dân sự, hành chính, hình sự
  • Đại diện khách hàng trong các vụ việc khiếu nại, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:3833