Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

  • Tra cứu thông tin liên quan đến đối tượng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và khả năng được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Hỗ trợ khách hàng lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phù hợp với từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Đại diện khách hàng nộp Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, theo dõi dõi quá trình xử lý Hồ sơ và bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
  • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp
  • Đại diện khách hàng làm thủ tục sửa đổi, tách, chuyển giao Đơn đăng ký, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và Văn bằng bảo hộ
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp hoặc phản đối Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các đối thủ cạnh tranh
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5171