Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn pháp luật về quản trị doanh nghiệp

  • Tư vấn mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty phù hợp với quy định của pháp luật
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống biểu mẫu, các văn bản sử dụng trong quản trị nội bộ và giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chiến lược quản trị và bảo mật thông tin doanh nghiệp
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị công ty
  • Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đặc thù của doanh nghiệp
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:7128