Quay lại Bản in
Cỡ chữ

Tư vấn pháp luật về tài chính

  • Tư vấn thủ tục góp vốn điều lệ của doanh nghiệp
  • Tư vấn điều kiện, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ
  • Tư vấn điều kiện, thủ tục và hồ sơ phát hành cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp
  • Tư vấn điều kiện, hồ sơ huy động vốn của doanh nghiệp theo các phương thức khác
  • Tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng, rà soát hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản giữa doanh nghiệp và ngân hàng
  • Tư vấn về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp và chi trả cổ tức
  • Tư vấn về xử lý, mua bán nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp
Cập nhật: 04/10/2016
Lượt xem:5456